Аналіз стану методичної роботи

у Люботинській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 5

у 2016/2017 навчальному році

Діяльність педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році була спрямована на повне і якісне виконання законів України «Про освіту» (із змінами), «Про загальну середню освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2013 року № 1176, відповідно до пп. 38, 85, 86 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778.

Методична робота була організована відповідно до наказу відділу освіти Люботинської міської ради від 25.08.2016 року № 177 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2016/2017 навчальному році», по школі від 01.09.2016 року № 80 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2016/2017 навчальному році». План роботи школи має відповідний розділ «План методичної роботи», пріоритетами діяльності методичної роботи школи на 2016/2017 навчальний рік є організаційно-методичний супровід практичного впровадження компетентнісного підходу в навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів, нових навчальних програм для 1-4-х та 11-го класів школи; упровадження нових Державних стандартів базової загальної середньої освіти у 8-му класі; підготовку учнів 11-го класу до проходження ЗНО.

Спрямована методична робота на реалізацію методичної теми «Формування інтелектуальної та соціально активної особистості учня на основі впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти та інноваційних технологій», що передбачало оволодіння вчителями новими Державними стандартами початкової, базової і повної загальної середньої освіти, сучасними активними прийомами і методами навчання, інтерактивними формами організації навчальної діяльності учнів на уроці, вдосконалення уроку як основної форми організації навчально - виховного процесу з позиції особистісно - орієнтованого, розвивального навчання, виховання творчої особистості учня. Школа працює над цією темою четвертий рік, починаючи від теоретичного вивчення, ознайомлення із досвідом колег, продовжуючи надалі впроваджувати у практику дидактичні наробки та методичні відкриття. Тема ця є актуальною, важливою, наявний потенціал, який допоможе розкрити свої знахідки кожного вчителя (у колективі є і молоді спеціалісти - 2). Робота педагогічного колективу спрямована на забезпечення реалізації таких пріоритетних завдань:

- удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів шляхом реалізації науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період»;

- модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних,

нетрадиційних форм проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу;

- якісна підготовка випускників школи до зовнішнього незалежного оцінювання;

- активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі у предметних олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

- створення умов для якісної реалізації нових Державних стандартів базової загальної середньої освіти у 8-му класі; реалізація нових навчальних програм для 1-4-х та 11-го класів;

- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активне залучення органів учнівського самоврядування та громадських організацій;

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної

роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнівської молоді;

- активізація роботи щодо охоплення дітей якісною позашкільною освітою, удосконалення роботи гуртків та секцій;

- створення умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей,

збереження та зміцнення їх здоров'я.

Окремі питання щодо завдань розглядалися на нараді при директору (протокол № 1 від 31.08.2016) та засіданнях ШМО. Педагогічна рада включала в себе питання щодо впровадження нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти (питання «Компетентний учитель - запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу.» (листопад), «Розвиток професійної компетентності вчителя як основа підвищення якості в умовах впровадження нових Державних стандартів.» (січень), «Про атестацію педагогічних кадрів як засіб підвищення педмайстерності вчителів.» (березень). Саме проведення внутрішньошкільних спільних засідань ШМО вчителів початкових класів та ШМО вчителів-предметників з теми: «Реалізація принципу наступності в початковій та основній школі в умовах уведення нових Державних стандартів» та проведення ШМО з теми: «Методика викладання навчальних предметів у 8-х класах за новими навчальними програмами» були в центрі уваги шкільних методичних об'єднань. Аналіз стану методичної роботи за 2015/2016 рік розглядався на нараді при директору (протокол № 6 від 17.06.2016 р.).

Методична роботи школи направлена на опрацювання методичної теми через роботу та засідання методичної та педагогічної рад школи, на засіданнях шкільних методичних об'єднань (їх у школі 5, методичні теми, над якими працюють методичні об'єднання нерозривно пов'язані з методичними темами школи та міста), методична робота у школі також здійснюється через колективні (педагогічна рада - круглий стіл, постійно - діючий семінар «Сучасний урок», методичні наради, майстер - класи, педагогічні тренінги, методична лабораторія), груповими (школа молодого вчителя, предметні методичні об'єднання, семінари - практикуми) та індивідуальними (самоосвіта, підвищення кваліфікації, професійні конкурси, атестація, узагальнення досвіду) формами роботи.

У школі з 2010 року працює методична рада. Склад методичної ради затверджено наказом по школі від 01.09.2016 р. № 80 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2016/2017 навчальному році», до неї увійшли: Книш С.М., заступник директора з НВР, Задьорна Н.А., вчитель початкових класів, Пахомова Н.М., вчитель фізики, Зінченко Н.С., учитель української мови, Бурилкіна Л.В., учитель початкових класів, з них - 4 вчителі мають вищу категорію, 3 - звання «старший учитель», 1 - звання «Вчитель методист». Склад методичної ради обирався таким чином, щоб вчителі, які до неї входять, мали певний досвід роботи, вчителі, які завжди можуть допомогти молодим спеціалістам у вирішенні проблем. Методична рада розглядала такі питання: «Про організацію методичної роботи у 2016/2017 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями у 2016/2017 н.р.», «Про організацію шкільних предметних олімпіад та підготовка учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.», «Про організацію науково-дослідницької роботи учнів у 2016/2017 н.р.», «Про підсумки атестації та підготовки творчих звітів вчителів, які атестуються у 2017 році».

Саме такі питання допомогли вчителям виявити позитивне у роботі з учнями під час підготовки до предметних олімпіад, побачити прогалини та виявити шляхи підвищення рівня якості освіти; показати важливість атестації у формуванні та становленні творчого вчителя.

У 2016/2017 навчальному році у школі працювало 5 шкільних методичних об'єднань вчителів.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів протягом 2016/2017 навчального року працювало над методичною проблемою «Впровадження в практику роботи нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти на засадах особистісно - орієнтовного підходу».

Основне завдання методичного об'єднання учителів початкових класів - реалізації нових завдань, закладених у новому Державному стандарті початкової загальної середньої освіти. Вчителі ШМО протягом навчального року визначили основні теоретико - методичні й психолого-педагогічні питання, які необхідно опанувати вчителям для роботи в майбутньому.

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, цілеспрямовано працюють над пошуком нових нестандартних форм організації навчального процесу та вихованням дітей такі вчителі: Задьорна Н.А., Бурилкіна Л.В., Блізнякова О.А., Гаєвська О.А.

Основними формами роботи методичного об'єднання були: взаємовідвідування уроків (згідно складеного та затвердженого графіка), проведення відкритих уроків, проведення методичних тижнів, міських семінарів, обмін досвідом, участь у педрадах, робота наставників з молодими вчителями.

Тематика засідань методичного об'єднання вчителів гуманітарного циклу була спрямована на вивчення теоретичних та практичних аспектів компетентністного підходу до організації навчально - виховного процесу, значна увага приділялась роботі з обдарованими дітьми, розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі удосконалення навчальних вмінь, створенню ситуації успіху на уроці як засобу розвитку навчальної активності та самостійності учнів, інноваційним технологіям навчання на уроках, підведенню підсумків роботи ШМО.

Шкільне методичне об'єднання вчителів природничо - математичного циклу впродовж 2016/2017 навчального року працювало над методичною темою: «Використання інноваційних технологій навчання в умовах впровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти з метою формування інтелектуальних здібностей учнів».

Тематика засідань методичного об'єднання вчителів природничо - математичного циклу була спрямована на вивчення теоретичних та практичних аспектів компетентністного підходу до організації навчально - виховного процесу, а також на опрацювання нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.

Значна увага приділялася також підвищенню професійного рівня та майстерності учителів шляхом самоосвіти, участі в шкільних методичних заходах, професійних конкурсах, міських та обласних семінарах, проходження спецкурсів та курсів підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Робота шкільного методичного об'єднання вчителів естетично - оздоровчого циклу була направлена на опрацювання методичної теми «Розвиток творчих здібностей і фізичних якостей учнів шляхом впровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти та інноваційних технологій». Підвищення ефективності самостійної діяльності учнів на уроці, створення умов для саморозвитку дитини на основі впровадження проектних технологій, розвитку пізнавальної активності, формування ключових компетентностей учнів. Основними формами роботи методичного об'єднання були: проведення відкритих уроків, проведення методичних тижнів, міських семінарів, обмін досвідом, участь у педрадах, робота наставників з молодими вчителями.

Робота методичного об'єднання класних керівників спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня в умовах компетентністного підходу у навчально-виховному процесі. Сьогодення вимагає від класного керівника оновлення мети, змісту, форм та методів виховання, постійного підвищення свого професійного рівня. Методичне об'єднання класних керівників працювало над методичною проблемою: «Розвиток творчих здібностей та обдарувань шляхом впровадження основних орієнтирів виховання».

Уся робота була спрямована на виховання компетентної, гармонійно розвиненої, творчої, відповідальної особистості, пристосованої до життя в сучасних умовах. Виховний процес був спланований та проводився відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Впроваджуючи цю програму, робота спрямовувалася на виховання: ціннісного ставлення до себе; ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей; ціннісного ставлення до праці; ціннісного ставлення до природи; ціннісного ставлення до культури і мистецтва; ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

В школі весь процес виховання спрямований на розвиток в учнів тих рис, які допоможуть реалізувати себе як частинку суспільства, як неповторну індивідуальність зі своїми запитами, планами самореалізації. Важливою метою цієї роботи є створення умов для розвитку та самореалізації особистості, залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності.

Робота з педагогічним колективом - це взаємодія з педагогами шляхом використання різноманітних підходів з метою створення найкращих умов для розкриття можливостей, професійних здібностей класних керівників. І саме ефективність діяльності класних керівників визначається діяльністю методичного об'єднання школи.

Головне завдання в роботі класного керівника - створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі.

Значна роль у підвищенні професійної майстерності педагогів належить постійно діючому семінару «Сучасний урок», питання випливають з аналізу методичної роботи за попередній рік. Було проведено чотири семінари з метою реалізації таких пріоритетних завдань: організаційно-методичний супровід практичного впровадження компетентнісного підходу в навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів, нових навчальних програм для 1-4-х та 11-го класів школи; упровадження нових Державних стандартів базової загальної середньої освіти у 8-му класі; підготовку учнів 11-го класу до проходження ЗНО. У поточному навчальному році покращилась робота педагогічного консиліуму, було проведено майстер - клас з теми: «Формування ключових та загальнопредметних компетентностей учнів на уроках», коло ідей - «Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі нашого навчального закладу», методична лабораторія - «Упровадження компетентнісного та діяльнісного підходів на уроках природничо - математичного та гуманітарного циклу», педагогічний тренінг - «Проведення панорами творчих уроків для обміну досвідом роботи за новими навчальними програмами. Опрацювання навчальних програм для 9-х класів».

На базі закладу були проведені - методичний практикум вчителів фізичної культури (19 жовтня 2016 року - на високому рівні); майстер - класу для вчителів основ здоров'я (20 жовтня 2016 року - на високому рівні); творча майстерня для вчителів англійської мови (28 листопада 2016 року - на високому рівні), майстер - класу для вчителів географії (15 грудня 2016 року - на високому рівні); семінар для вчителів математики (24 лютого 2017 року - на достатньому рівні); майстер - клас вчителів фізики (27 квітня 2017 року - на високому рівні).

Вчителі школи у своїй практиці використовують інноваційні технології:

- особистісно орієнтоване навчання, елементи якого використовують у своїй роботі вчителі (Куценко С.І., Зінченко Н.С., Курчик О.П.)

- інтерактивні технології (Блізнякова О.А., Книш С.М., Пахомова Н.М.)

- використання ІКТ (Блізнякова О.А., Пахомова Н.М., Книш С.М.,

Курчик О.П.)

- розвивальне навчання за системою Ельконіна-Давидова (Задьорна Н.А.)

- інформаційно - ціннісний підхід до навчання читання за М.О.Кушніром Бурилкіна Л.В.).

- технологія розвитку критичного мислення (Чурілов Є.В.)

- НПП «Росток» (Блізнякова О.А., Бурилкіна Л.В.)

- проектні технології (Пигуль К.І., Пахомова Н.М., Зінченко Н.С.)

Досвідом роботи з даними технологіями вказані учителі діляться зі своїми колегами на засіданнях ШМО, педагогічній раді, постійно - діючому семінарі «Сучасний урок», постійно відбувається взаємообмін напрацювань.

У 2014/2015 н.р. вчитель української мови та літератури Зінченко Н.С. взяла участь у конкурсі «Учитель року - 2015», стала його учасником. У міській виставці - презентації педагогічних ідей та технологій взяли участь чотири роботи (Пигуль К.І., Блізнякова О.А., Бурилкіна Л.В., Пахомова Н.М.). Робота Бурилкіної Л.В. «Україна - рідний край.» (уроки громадянської освіти у 4 класі) є учасником обласної виставки - презентації педагогічних ідей та технологій, а робота бібліотекаря школи Пигуль К.І. «Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної свідомості учнів.» та вчителів - Блізнякової О.А «Моє місто - Люботин» та Пахомової Н.М. «Діяльнісний підхід при вивченні фізики як основа розвитку мислення учнів.» є переможцями обласної виставки - презентації педагогічних ідей та технологій і отримали відповідно дипломи ІІ ступеня.

У 2015/2016 н.р. вчитель фізики та математики Пахомова Н.М. взяла участь у конкурсі «Класний керівник року - 2015», стала його учасником, у обласному фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів; Курчик О.П., вчитель англійської мови брала участь у конкурсі «Вчитель року - 2016», Пигуль К.І., вчитель трудового навчання, брала участь у інтерактивному спілкуванні працівників шкільної бібліотеки на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» з теми: «Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної свідомості учнів».

У 2016/2017 н.р. вчитель початкових класів Бурилкіна Л.В. взяла участь у фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів, посіла ІІІ місце; Задьорна Н.А., вчитель початкових класів брала участь у конкурсі «Вчитель року - 2017», Пигуль К.І., вчитель трудового навчання, переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека 2017», номінація «Бібліотека - виховний простір навчального закладу» з теми: «Особливості національно - патріотичного виховання дітей в сучасних умовах» (І місце), учасник семінару керівників музеїв загальноосвітніх навчальних закладів з теми: «Особливості проведення екскурсій у музеї навчального закладу», учасник обласної конференція за підсумками І (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»; вчитель початкових класів Гаєвська О.А. була учасником авторської творчої майстерні за темою: «Реалізація компетентнісного підходу в освітній практиці початкової школи» на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; Зінченко Н.С., вчитель української мови та літератури взяла участь у вебінарі з теми: «Роль митця в суспільстві» (поезія Т. Шевченка, Лесі Українки)» (листопад, 2016), Зінченко Н.С., Чурілов Є.В. та Липко О.В. є переможцями міського конкурсу вокального мистецтва «Співоче місто» (І, ІІ та ІІІ місце) (квітень, 2017 року); Бурилкіна Л.В. взяла участь у вебінарах з теми: «Методика підготовчої роботи і ознайомлення учнів 2 - го класу з поняттям складеної задачі», «Методика формування обчислювальних навичок додавання та віднімання чисел з переходом через розряд в межах 20», «Склад числа. Величини. Повторення за 1 клас.» (листопад 2016 року); Книш С.М., вчитель хімії взяла участь у вебінарах з теми: Формування ключових компетентностей на уроках хімії у 7 класі на прикладі теми: «Вода», у 8 класі на прикладі теми: «»Основні класи неорганічних сполук» (квітень 2017 року).

Друковані роботи: Курчик О.П. - Міжрегіональна науково-практична Інтернет-конференція з теми: «Формування комунікативної компетенції через використання інноваційних технологій» (електронний збірник матеріалів, 2016); Підвищення функції мотивації на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі// Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі:шляхи інтеграції школи та ВНЗ,- Матеріали VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції/, ХНУ ім.. В.Н.Каразіна; Чурілов Є.В. - Всеукраїнська філософсько - краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай свій рід, свій нарід», обласна військово -патріотична історико - краєзнавча акція учнівської молоді «Слобожанські дзвони Перемоги», XXІ Міжнародна наукової конференції «Слобожанські читання»; Зінченко Н.С. та Курчик О.П. - ІІІ Всеукраїнська науково - практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (жовтень, 2016 року); Зінченко Н.С. - Міжнародна наукова конференція «Слобожанські читання», присвяченій 140 - річчю від дня народження Ф.І.Шміта, професора Харківського університету(1912-19921) (доповідь «Сучасні поети Люботина» (квітень, 2017 року), Всеукраїнська науково - практичній Інтернет- конференції «Іван Багряний - публіцист», присвяченій 110 -річчю від дня народження письменника. (жовтень, 2016 року); Бурилкіна Л.В. - Панорама творчих уроків - 2017, «Сучасний урок: нові форми», видавництво «Шкільний світ», м. Київ; Книш С.М. - методичний портал, презентація до уроку з теми: «Узагальнення та систематизація знань про вуглеводні, взаємозв'язок між вуглеводнями» (квітень 2017 року).

У 2014/2015 навчальному році був вивчений та узагальнений досвід учителя початкових класів Бурилкіної Л.В. методичною радою відділу освіти, вчителя початкових класів Блізнякової О.А., та вчителя трудового навчання Пигуль К.І. (протокол педагогічної ради № 3 від 07.04.2015).

У 2015/2016 навчальному році був вивчений та узагальнений досвід учителя історії Чурілова Є.В. (протокол педагогічної ради № 4 від 19.04.2016), вчителя англійської мови Курчик О.П. (протокол педагогічної ради № 4 від 19.04.2016), вчителя початкових класів Задьорної Н.А. (протокол № 5 від 25.04.2016).

У 2016/2017 навчальному році був вивчений та узагальнений досвід учителя англійської мови Курчик О.П. та вчителя початкових класів Задьорної Н.А. методичною радою відділу освіти, вчителя початкових класів Гаєвської О.А. (протокол педагогічної ради від 03.04.2017 № 3), вчителя української мови та літератури Зінченко Н.С. (протокол педагогічної ради від 21.04.2017 № 4), вчителя хімії Книш С.М. (протокол від 21.04.2017 № 4).

За планом школи у 2016/2017 н.р. атестацію пройшли - Задьорна Н.А., вчитель початкових класів, Курчик О.П., вчитель англійської мови та Куценко С.І., вчитель російської мови та літератури. Вчителі працювали за індивідуальними планами, на засіданнях, нарадах ділилися своїми досягненнями, наробками. Їх уроки відвідали керівники міського методичного об'єднання. За новим Типовим положенням, за рішенням атестаційної комісії І рівня та атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти Люботинської міської ради:

- Задьорна Наталія Анатоліївна, вчитель початкових класів відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»;

- Курчик Олена Петрівна, вчитель англійської мови відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

- Куценко Світлана Іванівна, вчитель російської мови та літератури відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії».

Протягом навчального року за планом відвідали курси підвищення кваліфікації на при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» такі вчителі: Пахомова Н.М. (фізика та математика), Гаєвська О.А. (педагог - організатор), Перекрест Т.О. (українська мова та література), Блізнякова О.А. (географія), Зінченко Н.С. (українська мова та література), Липко О.В. (спецкурс «Особливості навчання предмету «Мистецтво» у 8 класі»), Резніченко ЛО.(семінар - тренінг «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентнісного підходу», Бурилкіна Л.В. семінар - тренінг «Культура добросусідства: перші кроки впровадження»; Чурілов Є.В. (обласний семінар - тренінг «Науково - методичні та світоглядні аспекти вивчення курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини», Книш С.М. (тренінг з прав людини та методики викладання прав людини у загальноосвітніх навчальних закладах, організованому та проведеному в межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини», організацією з безпеки та співробітництва в Європі). Виступи вчителів були заслухані на засіданнях ШМО, напрацювання були практично реалізовані під час проведення відкритих уроків.

У 2016/2017 н.р. працювали молоді спеціалісти: Перекрест Т. О., вчитель української мови та літератури та Титаренко О. В., вчитель математики. Згідно Плану роботи школи на 2016/2017 н.р., у квітні 2017 року була проведена декада молодого спеціаліста з 03.04.2017 по 07.04.2017. Метою декади було показати рівень професійної підготовки вчителів, володіння методикою побудови уроку, уміння використовувати активні та інтерактивні форми роботи на уроках. Відвідані уроки показали, що в основному молоді вчителі володіють методикою побудови уроку, вміють здійснювати мотивацію уроку, володіють знаннями з предмета, намагаються використовувати різноманітні форми та методи роботи. Однак також є ще і проблеми при здійсненні оцінювання роботи учнів на уроці вчителями - початківцями, дуже часто оцінки, які виставляють учителі, не супроводжуються коментарем та поясненням, вчителі не проводиять експрес-диктанти, пояснюючі диктанти, не опрацьовують тести ЗНО попередніх років з метою підготовки учнів до ЗНО. Тому вчителями - наставниками було рекомендовано надавати постійну адресну конкретну допомогу, додатково опрацювати разом з молодими спеціалістами критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

За планом роботи школи здійснювалося вивчення стану навчання предметів: образотворче мистецтво та художня культура (жовтень), економіка (листопад), біологія та екологія (лютий). Протягом року відвідані уроки Задьорної Н.А., Зінченко Н.С., Перекрест Т.О., Куценко С.І., Резніченко Л.О., Чурілова Є.В., Скубреєвої Л.А., Пигуль К.І., Курчик О.П., Пахомової Н.М., Книш С.М. Аналіз роботи показав рівень професійної компетентності кожного педагога.

Здійснюються моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів за семестрами, досягнення на міських олімпіадах.

Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2016/2017 н.р. показав, що у школі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними ефективного педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій. Всі поставлені задачі в основному виконані: збільшилася кількість призових місць ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (6 - 2015/2016 н.р., 12 - 2016/2017 н.р.), підвищився професійний рівень педагогічного колективу (6 із 5 семінарів були проведені на високому рівні), зросла активність учнів та вчителів, їх прагнення до творчості.

Невирішеними залишаються такі проблеми:

- недостатньо організована методична робота з молодими вчителями щодо проведення уроку, оцінювання навчальних досягнень учнів;

- слабка матеріально-технічна база школи, наявність шкільних приміщень, які потребують капітального ремонту (шкільна бібліотека, їдальня);

- малий відсоток друкованих робіт вчителів;

- не на належному рівні організовано психологічний супровід навчально-виховного процесу.

У новому навчальному році необхідно продовжити роботу по підвищенню якості знань учнів, залученню учнів до виконання творчих і дослідницьких робіт, підвищенню професійної майстерності вчителів.

Пріорітетні напрями роботи на 2017/2018 навчальний рік:

1. Продовжити роботу по реалізації нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів.

2. Сприяти активізації діяльності вчителів щодо поширення інноваційних технологій.

3. Модернізувати форми роботи з молодими вчителями; систематично відвідувати уроки молодих вчителів, ретельно їх аналізувати та надавати ґрунтовні рекомендації.

4. Створювати умови для участі педагогічних працівників школи у професійних конкурсах, надавати консультації педагогам з метою підвищення якості робіт.

2. Заступнику директора з виховної роботи Чурілову Є.В.:

2.1. Організувати роботу щодо створення виховних програм, концепцій та проектів виховання з метою системного підходу до організації виховного процесу, розширення суб'єктів виховного впливу, залучення батьків та громадськості до формування системи цінностей учнівської молоді.

3. Керівникам шкільних методичних об'єднань:

3.1. Проаналізувати роботу ШМО за 2016/2017 навчальний рік; обговорити результати навчальних досягнень учнів, державної підсумкової атестації з відповідних предметів, результати ЗНО, результати участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, зробити відповідні висновки та врахувати їх у подальшій роботі ШМО.

3.2. Обговорити на засіданнях ШМО нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу, методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році та забезпечити неухильне їх виконання.

4. Вчителям-предметникам:

4.1. Продовжити роботу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечення ефективної підготовки учнів до участі в олімпіадах, турнірах і конкурсах.

4.2. Продовжувати впровадження навчального педагогічного проекту «Росток» у початковій школі

4.3. Посилити роботу з обдарованими та здібними учнями шляхом організації активних учнівських досліджень, організації роботи гуртків.